DZIKIE ŻYCIE

Wolimierz 2001

Nicole Grospierre-Słomińska

Spotkanie GEN-EUROPA (tylko dla członków) 16-19.07
Międzyplanetarny Festiwal Wiosek Ekologicznych 20-22.07
SPOTKANIE WAS 23-24.07

 
1. GEN-Global Ecovillage Network jest międzynarodową organizacją, która zrzesza różnorodne i fascynujące zjawi­ska, jakimi są ekowioski i narodowe sie­ci ekowiosek. Ma pięć sekretariatów na czterech kontynentach (szósty powstaje w Senegalu). W Europie zrzesza trzyna­ście narodowych sieci ekowiosek.
Propaguje ekologiczny styl życia poza miastem, permakulturę - sposób upra­wy ziemi wzorujący się na procesach natural­nych, tanie, ekologiczne budownictwo, zwłaszcza budowle z bel słomianych, rozwój alternatywnych technologii. Wspiera ekotu­rystykę i wymianę młodzieżową między eko­wioskami, zwraca szczególną uwagę na tworzenie i ochronę więzi międzyludzkich w małych społecznościach. Jest to instytucja, o której słyszeliśmy i która zainspirowała nas do założenia sieci WAS (Wiejskich Alternatywnych Społeczności), zrzesza­jącej polskie społeczności tego rodzaju. Sieć WAS łączy kilkanaście społeczności wiejskich i centrum edukacji ekologicznej z całej Polski. Na początku swojego ist­nienia, w 1998 r. sieć WAS nawiązała kontakt z GEN-em i stała się jego człon­kiem, jako jedyna sieć społeczności z Europy Wschodniej (poza nami są to pojedyncze ekowioski lub społeczności z Rosji, Węgier i Rumunii). W zeszłym roku walne zebranie GEN odbyło się w Hiszpanii w Lakabe koło Pampeluny. W tym roku GEN - Europa postano­wił, że następne walne zebranie odbę­dzie się w Polsce, w Wolimierzu, żeby więcej osób z Europy Wschodniej mo­gło w nim uczestniczyć. Jest to dla nas wielka szansa! Jesteśmy bardzo dumni, że właśnie Stacja Wolimierz gościć bę­dzie reprezentantów wiosek ekologicz­nych z całej Europy. Będąc wciąż na początku drogi budowania wspólnot ekologicznych potrzebujemy kontaktu z bardziej doświadczonymi, którym już to się udało.

2. Festiwal , który latem 2001 roku od­będzie się na Stacji Wolimierz ma zapre­zentować wielość form i możliwości Wiejskich Społeczności. Chcemy, rów­nież poprzez media, jak najszerszemu gronu odbiorców ukazać zalety życia w kontakcie z Naturą, ale także pilną po­trzebę jej ochrony, szanse zrównoważo­nego rozwoju polskiej wsi, promocję rolnictwa ekologicznego i ekoturystyki. Pokażemy też wspaniałą Sztukę - spek­takle, wystawy, koncerty - która powstaje z miłości do Matki Ziemi, artystów wy­bitnych, choć nieznanych powszechnie, stare rzemiosła, które w naszych Miej­scach ponownie ożywają... i dużo wię­cej. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, do zaprezentowania swo­ich idei i poglądów, nowego stylu życia - w szacunku dla tradycji i z miłością do Natury, do przeprowadzenia i odbycia warsztatów (z zakresu teatru, rolnictwa ekologicznego, gry na bębnach, tai - chi, makrobiotyki, LETS, permakultury, rzeź­by w drewnie, lepienia z gliny itp.), do posłuchania wykładów i wzięcia udziału w rytuałach.

3. Po spotkaniu GEN planujemy zor­ganizować piąte spotkanie sieci WAS , w celu maksymalnego wykorzystania wszystkich pomysłów, informacji i moż­liwości wynikających ze spotkania z ludźmi z GEN-u, by móc to potem przekazać ludziom z Polski.
 
Większość wielkich przedsięwzięć bie­rze swój początek z iskry, która powstaje między ludźmi na tego typu imprezach.

Nicole Grospierre-Słomińska

Maj 2001 (5/83 2001) Nakład wyczerpany