DZIKIE ŻYCIE

Forum Leśne

Janusz Korbel

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, we współpracy z dyrektorem Centrum Informacji LP Sławomirem Trzaskowskim powołał Forum Leśne - grupę składającą się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i leśników z Dyrekcji Generalnej LP. Przedstawiciele organizacji pozarządowych stanowią w Forum większość. Do Forum dyrektor Lasów Państwowych zaprosił wielu ludzi ze znanych organizacji tzw. eksperckich i ekologicznych, są wśród nich m.in. Janusz Mikuła z Polskiego Klubu Ekologicznego, Zbigniew Jakubiec z Pro Natury, Krzysztof Wacławek z Komitetu Ochrony Orłów, Andrzej Bobiec z Towarzystwa Ochrony Puszczy Białowieskiej, Sabina Nowak ze stowarzyszenia Wilk, Robert Knysak z WWF, Ewa Sieniarska ze Społecznego Instytutu Ekologicznego i piszący te słowa  Janusz Korbel z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Lasy Państwowe oczekują od Forum opiniowania różnych działań, w tym planów ochrony, działań edukacyjnych itp.

Pierwsze spotkanie Forum odbyło się w ośrodku Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie pod  Warszawą w dniach 25-26 stycznia br.
Leśnicy i ekolodzy zgodzili się, że - niezależnie od różnic w poglądach na sprawy parków narodowych i inne - Forum będzie wykorzystywane przede wszystkim dla rozmów na tematy, które mogą być podejmowane wspólnie (jak znane naciski na prywatyzację lasów i naciski ze strony przemysłu drzewnego i tartacznego na większy pozysk drewna). Lasy Państwowe deklarują, że nie zamierzają wykorzystywać propagandowo Forum dla legitymizacji swoich działań. Spotkania Forum będą dokumentowane w specjalnych komunikatach. Forum jest otwarte i LP obiecały, że zaproszą do Forum także przedstawiciela Porozumienia dla Dzikiej Przyrody. Członkowie Forum mogą proponować inne jeszcze osoby i zapraszać na posiedzenia specjalistów w omawianych tematach.

Podczas pierwszego spotkania mówiono między innymi o certyfikacji lasów, Puszczy Białowieskiej (A. Bobiec przedstawił argumenty świadczące, że tylko park narodowy może zapewnić przyrodniczą ochronę całej Puszczy) a dyrektor Tomaszewski  - wobec ukazujących się artykułów sugerujących, że certyfikacja manipulowana przez ekologów i obce ośrodki z Poczdamu prowadzi do wyprzedaży polskich lasów zachodniemu kapitałowi - zapewnił o dalszej chęci LP udziału w certyfikacji. Ekolodzy potwierdzili swoje stanowisko w sprawie konieczności objęcia całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym i utworzenia szybko Turnickiego i Mazurskiego Parku Narodowego. Leśnicy co prawda nie tworzą parków, lecz mogą utrudniać ich powołanie. Mówiono również o tym, że obecna sytuacja wokół Puszczy Białowieskiej sprowadza na LP falę krytyki. Zwrócono uwagę na nieadekwatne do nowoczesnych, ekologicznych trendów, programy nauczania w wyższych szkołach leśnych. Ze strony uczestników Forum padło też wiele słów uznania pod adresem leśnictwa, natomiast trwałą opinię będzie tworzyła realizacja proekologicznych i prospołecznych idei w praktyce poszczególnych nadleśnictw. Wśród tematów dalszych spotkań na pierwsze miejsce wysunęła się gospodarka w lasach górskich. Będzie ona tematem następnego spotkania Forum, które zaplanowano na koniec marca.

Ustalono, że uczestnicy Forum dostaną do zaopiniowania przygotowywane zasady hodowli i urządzenia lasu i że pozarządowe organizacje będą zapraszane do konsultowania obowiązujących w lasach planów ochrony.
Forum Leśne jest wydarzeniem bez precedensu: zaproponowane przez Lasy Państwowe - z reguły krytykowane ze strony ruchu ekologicznego - stwarza szansę na wzmocnienie działań w sferach, gdzie priorytety są podobne, a także na wymianę poglądów i opinii, także bardzo krytycznych. Jeśli okaże się wiarygodne, może być pomostem wymiany informacji pomiędzy społecznym środowiskiem przyrodniczym i leśnym, jeśli z kolei nie wpadnie w pułapkę wąskich zainteresowań eksperckich lecz stanie się platformą rozmów między przedstawicielami tworzącego się ruchu ekologicznego, zaangażowanego w kampanie proekologiczne z gospodarzami większości polskich lasów, może być z edukacyjną korzyścią dla obu stron, a w efekcie dla przyrody.

AJK

Marzec 2001 (3/81 2001) Nakład wyczerpany