DZIKIE ŻYCIE

Oświadczenie Sygnatariuszy Porozumienia dla Dzikiej Przyrody

Oświadczenie Sygnatariuszy Porozumienia dla Dzikiej Przyrody:

Domagamy się:

  • Rozliczenia polityków, którzy nie wywiązali się ze zobowiązań i tak przedłużali tworzenie parku narodowego, aż nowa ustawa o ochronie przyrody dotychczasowe starania uczyniła nieważnymi.
  • Rozliczenia wydanych z budżetu państwa pieniędzy, które miały służyć objęciu całej puszczy parkiem narodowym.
  • Natychmiastowego podjęcia polityki, która doprowadzi do wynegocjowania zgody na objęcie całej Puszczy parkiem narodowym.
  • Bezwarunkowego utrzymania moratorium na cięcie starodrzewi i wzmożenia rygorów ochron­nych na pozostałych obszarach LKP, pod kątem zabiegów stosowanych w parkach narodowych. Skoro leśnictwo podlega ministerstwu środowiska, a rząd zadeklarował zdecydowaną wolę obję­cia całej Puszczy parkiem narodowym, to obecnie rząd ma obowiązek nadzorowania gospodarki w całej Puszczy, by prowadzona była zgodnie z zasadami ochrony projektowanego parku narodo­wego oraz ma obowiązek zapewnić lokalnym społecznościom odpowiednie warunki, by społecz­ności te zaakceptowały park narodowy.

Podpisało 21 organizacji skupionych w Porozumieniu dla Dzikiej Przyrody 11.02.2001

Marzec 2001 (3/81 2001) Nakład wyczerpany