DZIKIE ŻYCIE

Pierwotne lasy w Ekwadorze zagrożone

Tracie Wilson

Jak donosi Valentina Benavides z ALL­PA JANPIRINA- Instituto de Regeneracion Ecologica w Ekwadorze przetrwanie pierwotnych lasów w północno-zachodniej części tego kraju jest poważnie zagrożone.


Bez podjęcia natychmiastowych działań ochronnych lasy te zostaną całkowicie zniszczone w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Tymczasem zagrożony teren leżący w zlewiskacb rzek Campugn i Pamplona znany ekolog Norman Myers zalicza do najważniejszych w świecie obszarów z punk­tu widzenia ochrony przyrody. Nie czyni tego oczywiście przypadkowo. Różnorodność biologiczna tamtejszych lasów należy do największych na świecie. Warto zaznaczyć, że nieduży Ekwador posiada największą ilość gatunków roślin w przeliczeniu na kilometr kwadratowy powierzchni ze wszystkich państw świata. Biorąc pod uwa­gę to samoImage kryterium kraj ten zajmuje trzecie miejsce w „płazach”, czwarte w „gadach”, szóste w „ssakach”.

Szczególnej i natychmiastowej ochrony zdaniem ekwadorskich ekologów wymaga­ją obszary znajdujące się za Choc-Andami blisko południowej otuliny rezerwatu eko­logicznego Cayapas. Zagrożeniem dla nich są: szybko postępujące zasiedlanie, rozrost rolno-przemysłowych monokultur, niele­galny handel ziemią. Oczywiście wszyst­ko to odbywa się kosztem wycinanych lasów. Scentralizowana administracja pań­stwowa nie jest w Imagestanie zapobiec degrada­cji cennych obszarów. Dla ich ratowania ekwadorscy ekolodzy przygotowali opartą na zasadzie zrównoważonego rozwoju al­ternatywną strategię zawierającą długo­okresowy program ochrony lasów. W celu zwiększenia skuteczności proponowanych działań zamierza się wzmocnić ekonomicz­nie lokalne społeczności oraz podnieść po­ziom ich wykształcenia, tak by mogły poczuć się bardziej odpowiedzialne za swój region.

opr. Tracie Wilson

Wszyscy zainteresowani ochroną lasów ekwadorskich mogą pisać na adres:
ALLPA Casila 17-12-192 Quito, Ecuador.