Miesięcznik Dzikie Życie

9/87 2001 Wrzesień 2001

Będą ciąć? Z najstarszego lasu Europy

Złe wiadomości dochodzą z najstarsze­go nizinnego mieszanego lasu naturalne­go Europy - z Puszczy Białowieskiej.


Po zmianie ustawy o ochronie przyrody, kie­dy rząd wycofał się z objęcia całej Pusz­czy parkiem narodowym,Image trwają cięcia stuletnich świerków nawet w rezerwacie im. Szafera (wzdłuż drogi Hajnówka-Białowieża). Towarzystwo Ochrony Pusz­czy Białowieskiej, skupiające naukowców przyrodników pracujących w Białowieży jest bezradne. Świerki wycina się z po­wodu kornika. Do leśników nie trafiają argumenty przyrodnicze, że w lesie, który nie jest plantacją pojawianie się kornika jest zjawiskiem naturalnym i nie zagraża ekosystemowi lasu. Na początku kwiet­nia w Białowieży odbyła się Komisja Techniczno-Gospodarcza (KTG), która ustaliła m.in., że wiek rębny dla sosny wy­nosi 140 lat, dla świerka 120 lat, dla dębu szypułkowego, w zależności od siedlisk: 160, 200 i 240 lat, dla dębu bezszypułko­wego 300 lat, dla wiązu 100 lat, podobnie dla grabu. Czyli, że starsze drzewa mogą iść pod piły.

Postanowiono również, że obowiązują­ce obecnie zarządzenie, będące najwięk­szym sukcesem w kampanii dla ochrony Puszczy Białowieskiej, powinno być zmienione następująco: Wprowadzam za­kaz wyrębu ponad 100-letnich drzew i drzewostanów o charakterze naturalnym [...] położonych na terenie Puszczy Bia­łowieskiej dotyczący lasów naturalnych lub o charakterze zbliżonym do natural­nych o nadzwyczajnym bogactwie flory­stycznym i strukturalnym. Oznacza to nic innego, jak zgodę na cięcia starodrzewi nie „nadzwyczajnych”.

Jeżeli, na podstawie tych ustaleń KTG, biuro urządzenia lasu opracuje dziesięcio­letni operat, przez najbliższe dziesięć lat w Puszczy Białowieskiej będą legalnie wycinane stare drzewa! Puszcza Biało­wieska, największy skarb przyrodniczy Polski i Europy, zamienia się w zwykły las gospodarczy, co najwyżej z podwyższo­nym wiekiem rębnym dla niektórych gatunków drzew, co jednak jest małym pocieszeniem, bo „nie nadzwyczajne” drzewostany mogą być cię­te niezależnie od wieku.

Co możesz zrobić:

Czytelnicy często piszą do nas pytając, co mogą zrobić dla przyrody. Jeżeli Tobie zależy na ochronie największego skarbu przyrody w Polsce - Puszczy Białowieskiej, nie bądź obojętny!
Możesz napisać list w tej sprawie, domagając się bez­względnego zachowania dotychczasowych ustaleń mo­ratorium na cięcie drzew i drzewostanów ponad stuletnich oraz objęcia całej Puszczy Białowieskiej par­kiem narodowym. List należy kierować do premiera RP (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa) i ministra środowiska (ul. Wa­welska 52/54, 00-922 Warszawa). Oto przykład takie­go listu, który możesz wyciąć i włożyć do koperty:

"Szanowny Panie Premierze,
Ufam, że sprawa zachowania i powiększania dziedzictwa przyrodniczego Polski nie jest Panu obojętna. Wielokrotne, międzynarodowe obietnice polskiego rządu dotyczące objęcia całej Puszczy Białowie- skiej parkiem narodowym okazały się pustymi słowami, Dzisiaj, według ustaleń Komisji Techniczno-Gospodarczej, planuje się ograniczenie obowiązującego moratorium na cięcie stuletnich drzew tylko do „nadzwyczajnego bogactwa florystycznego i faunistycznego”, Jest to krok do tyłu w stosunku do dotychczasowej formy ochrony Puszczy, Puszcza Białowieska jest nie tylko dziedzictwem narodowym, ale i światowym całej ludzkości, Względy ekonomiczne nie mogą przeważyć nad społecz­nym oczekiwaniem, wyrażonym przez setki tysięcy ludzi, którzy jednoznacznie wypowiadali się za ochroną całej Puszczy, W tej sprawie wypowiadali się naukowcy i autorytety z całego świata, także polscy intelektualiści, tacy jak Czesław Miłosz, Ryszard Kapuściński i inni, Dlatego apeluję do Pana o osobiste zainteresowanie się tą sprawą i nie dopuszczenie do ustępstw wobec lobby leśno-drzewnego.

Z wyrazami szacunku"
.........
podpis