DZIKIE ŻYCIE

Stanowisko WWF w sprawie zniesienia moratorium w Puszczy Białowieskiej

Ireneusz Chojnacki

WWF Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody stanowczo sprzeciwia się próbom zniesienia moratorium na wyrąb ponad 100-letnich drzew i drzewostanów (Decyzja DGLP Nr 48/1998) w Puszczy Białowieskiej.

WWF wyraża swoje głębokie zaniepokojenie przykładami takimi jak niedawne wycięcie kilkusetletniego dębu w Leśnictwie Lipiny (wbrew obowiązującemu moratorium) oraz kształtem prac prowadzonych obecnie nad przygotowaniem planów urządzania nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Uchylenie moratorium proponowane przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych (stanowisko opublikowane w „Gazecie Współczesnej”) spowoduje w najbliższej przyszłości niepowetowane straty w najcenniejszych naturalnych drzewostanach Puszczy.

Puszcza Białowieska jest jednym z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w skali Europy, typowanych do sieci obszarów chronionych Natura 2000. Dlatego konieczne jest zabezpieczenie walorów przyrodniczych całego jej obszaru na okres przejściowy do chwili ustanowienia na nim odpowiednich ustawowych form ochrony przyrody. I właśnie moratorium zostało wprowadzone na okres przejściowy do momentu trwałego uregulowania problemów ochrony Puszczy Białowieskiej. Wobec nie rozszerzenia parku narodowego problemy te nadal pozostaną nie rozwiązane.

Duże zainteresowanie społeczne problemami ochrony Puszczy Białowieskiej znajduje odzwierciedlenie w pismach oraz zapytaniach kierowanych do WWF, jako doświadczonej i wiarygodnej organizacji międzynarodowej, od licznych organizacji oraz instytucji, w tym również ze strony Parlamentu Europejskiego. Dalsze naciski na zwiększenie eksploatacji drzew w Puszczy przyczynią się do wyrobienia przekonania polityków europejskich, że Rząd Polski nie jest w stanie zapewnić właściwej ochrony obszarowi, który ma być zgłoszony do sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Dlatego też WWF zdecydowanie popiera stanowisko Głównego Konserwatora Przyrody, prof. E. Symonides, że „Puszcza Białowieska musi być chroniona w większym zakresie aniżeli ma to miejsce obecnie i dlatego obowiązujące moratorium (decyzja nr 48) absolutnie nie może być zniesione”.

Ireneusz Chojnacki

Dyrektor Programu WWF

Czerwiec 2002 (6/96 2002) Nakład wyczerpany