Miesięcznik Dzikie Życie

2/92 2002 Luty 2002

Nie pozwólmy zniszczyć Puszczy Białowieskiej!

Prof. Tomasz Wesołowski

Mimo wieloletnich starań o objęcie całej Puszczy Białowieskiej ochroną poprzez włączenie do Parku Narodowego, kampania ta nie odniosła dotychczas skutku. Udało się co prawda wywalczyć powiększenie obszaru Parku oraz doprowadzić do uchwalenia Moratorium na wycinanie najstarszych drzew i drzewostanów pochodzenia naturalnego na obszarach poza Parkiem. Niestety, ostatnio znów bardzo nasila się kampania środowisk związanych z Administracją Lasów Państwowych, zainteresowanych jedynie osiąganiem doraźnych korzyści finansowych, widzących w tym przyrodniczo bezcennym obszarze głównie źródło surowca drzewnego. Agresywna kampania na rzecz zniesienia zapisów Moratorium przybrała bardzo na sile, szczególnie w mediach. Coraz częściej słyszymy, że każdorazowe uzyskiwanie pozwolenia na wycinanie starych, „chorych” drzew przyczynia się do niszczenia lasu, utrudnia walkę z kornikami w Puszczy itp. nie mające żadnego uzasadnienia rewelacje. Używając demagogicznych haseł, żerując na niewiedzy ogółu społeczeństwa, przeciwnicy ochrony Puszczy stosują wszystkie chwyty, by zapisy Moratorium usunąć i móc wycinać resztki pierwotnego lasu. Akcja ta może się niestety okazać skuteczna, jeśli politycy nie usłyszą głosu sprzeciwu ludzi, którzy nie zgadzają się na utratę największego skarbu naszej przyrody i kultury.

Obrazek

Leśnicy dbają o Puszczę Białowieską. Fot. Maciej Pluciński

Dlatego zwracam się do wszystkich, którym zależy na przetrwaniu Puszczy Białowieskiej o wyrażanie swojej opinii, o przekazanie Rządowi swojej zdecydowanej woli ochrony Puszczy. Proszę o wysłanie politykom listów, faksów, e-maili, w których domagamy się podtrzymania Moratorium i objęcia ochroną całej Puszczy. Kopie naszych wystąpień kierujmy również do ogólnopolskich mediów, tak by uświadomić dziennikarzom znaczenie tej sprawy.

Pamiętajmy, jako współwłaściciele Puszczy Białowieskiej (cały masyw leśny jest własnością publiczną) mamy nie tylko prawo, lecz wręcz obowiązek domagać się od władz Rzeczpospolitej, by zapobiegały utracie unikalnych walorów Puszczy. Nie zabierając głosu, wyrażamy zgodę na dalszą dewastację Puszczy Białowieskiej, stajemy się współwinni utraty tego ostatniego pierwotnego lasu Europy.

Dla ułatwienia zadania, w załączeniu przesyłam wzór listu do premiera w sprawie Puszczy Białowieskiej. Jeśli Państwo się zgadzacie z jego treścią, proszę o jego podpisanie, ewentualne zebranie również podpisów wśród znajomych i przesłanie listownie lub faksem 22 628 48 21 do premiera, a jego kopii do mediów.

Elektroniczną wersję listu można znaleźć pod adresem (eko.org.pl/public/listy). Prosimy o jej wysłanie na adres premiera: Leszek Miller, e-mail: leszek.miller@miller.pl lub cirinfo@kprm.gov.pl

Jednorazowe wysłanie naszych postulatów nie wystarczy niestety, by skłonić polityków do działania. Proszę więc o nie poprzestanie na wysłaniu jednego listu. Ponawiajmy nasze wystąpienia, regularnie wysyłajmy faksy i e-maile, wysyłajmy je tak długo, aż zostaną wstrzymane wyręby i zapadną decyzje o objęciu całej Puszczy Białowieskiej ochroną

Prof. Tomasz Wesołowski

członek Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego


W. P. Leszek Miller
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze!

Pragniemy wyrazić swoje najwyższe zaniepokojenie sytuacją ostatniego fragmentu naturalnych lasów Europy – Puszczy Białowieskiej. Ze względu na swą różnorodność biologiczną, las ten reprezentuje wartość przyrodniczą unikalną na skalę światową. Zachowane do tej pory fragmenty naturalnych lasów są enklawą dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, jest to m. in. obszar o znaczeniu międzynarodowym dla ochrony ptaków. Puszcza Białowieska jest jednym z niewielu miejsc, w których działanie trwających od milionów lat procesów ekologicznych i ewolucyjnych nie zostało jeszcze przerwane. Obszar o tak wyjątkowych walorach, będący obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości, w pełni zasługuje na objęcie ochroną w najwyższej możliwej w Polsce formie – parku narodowego. 23 lutego 2000 roku Minister Środowiska przyjął projekt Rozporządzenia o powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego na cały obszar Puszczy z początkiem 2001. Termin ten nie został dotrzymany. Co gorsza, nasila się kampania zwolenników przerabiania na deski ostatniego pierwotnego lasu Europy. Administracja Lasów Państwowych wszelkimi sposobami dąży do zniesienia Moratorium (Decyzja DGLP Nr 48/1998) na wycinanie ponad stuletnich drzew i naturalnych drzewostanów w Puszczy Białowieskiej. Moratorium to jest w chwili obecnej jedyną właściwie – bardzo zresztą niedoskonałą – formą chronienia najcenniejszych drzew na terenach poza Parkiem Narodowym. Jego uchylenie oznaczałoby powrót do stanu sprzed kilku lat i przyzwolenie na wyrąbanie ostatnich już fragmentów lasu naturalnego pochodzenia. Traktowanie tego wyjątkowego obszaru leśnego jako źródła surowca drzewnego, kontynuacja niszczenia ostatniej pierwotnej puszczy Europy byłaby najbardziej dewastującym środowiskowo przedsięwzięciem w Europie, działaniem sprzecznym z obowiązującym w Polsce prawem, kompromitującym Polskę w świecie.

Będąc obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i tym samym współwłaścicielami Puszczy Białowieskiej wyrażamy stanowczy protest przeciwko trwającemu niszczeniu Puszczy.

Domagamy się od rządu RP:

  • Podtrzymania decyzji o wstrzymaniu wyrębów w Puszczy Białowieskiej
  • Objęcia ochroną całej Puszczy Białowieskiej w najwyższej przewidywanej prawem formie (parku narodowego).

Z poważaniem