DZIKIE ŻYCIE

Apel o niedopuszczenie do zmiany planu ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego

Dnia 15.05.03

Sz. P.
Jerzy Adamik
Wojewoda Małopolski

Szanowny Panie Wojewodo,

Jako organizacje ekologiczne zrzeszone w Porozumieniu Dla Dzikiej Przyrody zwracamy się do Pana z apelem o niedopuszczenie do zmiany planu ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Dochodzą do nas niepokojące informacje, że na skutek presji ze strony samorządów lokalnych oraz inwestorów zamierza Pan zaakceptować proponowane zmiany w planie, zgodnie z wysuwanymi żądaniami. Zmiany te mają umożliwić wprowadzenie inwestycji (głównie narciarskich) w strefy o wysokich walorach przyrodniczych i zaostrzonych rygorach ochronnych.


Infrastruktura narciarska na Jaworzynie Krynickiej. Fot. Dariusz Matusiak
Infrastruktura narciarska na Jaworzynie Krynickiej. Fot. Dariusz Matusiak

Uważamy, że decyzja taka spowoduje nieodwracalne zniszczenia w przyrodzie. Plan ochrony parku został sporządzony przez specjalistów i ma na celu skuteczną ochronę przyrody w miejscu do tego powołanym i o odpowiedniej wartości przyrodniczej, czyli parku krajobrazowym, stanowiącym jedną z ważniejszych w polskim prawie form ochrony wartości ekosystemu. Teraz wysiłek wielu specjalistów, mający w zamierzeniu służyć ochronie przyrody, może zostać zaprzepaszczony. Ma Pan oczywiście do tego formalne prawo, jednak moralny obowiązek wskazywałby na nieuleganie presji grup interesu, a także poszanowanie wysiłku opłacanego z publicznych pieniędzy, jak miało to miejsce ze stworzeniem planu ochrony parku.

Wydanie takiej decyzji doprowadziłoby do zniszczenia cennych fragmentów Beskidu Sądeckiego znajdujących się na terenie gmin Krynica, Piwniczna, Muszyna, Łabowa. Inwestycje te, niezgodne z obowiązującym od grudnia 2001 r. planem ochrony Parku, godzą w unikalne górskie ostoje dzikiej przyrody, miejsce występowania niedźwiedzia, wilka, puchacza, głuszca. Zmiany zapisów planu ochrony parku otwierają również drogę do dalszych takich zmian i podważają sens przygotowywania, konsultowania i zatwierdzania planów ochrony na przyszłość.

Wydanie zgody na zmianę planu ochrony miałoby również ponadwojewódzki wymiar. Część terenów, wobec których planuje się zmiany zapisów dotyczących ich ochrony, została uwzględniona w przygotowywanym projekcie europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jako Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) w oparciu o kryteria Dyrektywy Ptasiej oraz jako Specjalne Obszary Ochrony (SOO) w oparciu o kryteria Dyrektywy Siedliskowej. Są to Ostoja Popradzka (OSO) i Popradzki Park Krajobrazowy (SOO). Dopuszczenie do zmiany planu ochrony parku przyzwalałoby nie tylko na niszczenie chronionej prawem przyrody, ale również narażałoby Województwo Małopolskie na skandal związany z reakcją na te decyzje w Unii Europejskiej. W przypadku podjęcia wspomnianej decyzji będziemy zmuszeni dołożyć wszelkich starań, by odpowiednie władze w Brukseli zostały szczegółowo poinformowane o przyzwoleniu na zniszczenie przyrody w Popradzkim Parku Krajobrazowym, zaś rząd Polski w przeddzień spodziewanej akcesji do struktur europejskich dowiedział się, jak urząd administrujący z jego ramienia województwem odnosi się do europejskich programów ekologicznych.

Porozumienie Dla Dzikiej Przyrody

Porozumienie Dla Dzikiej Przyrody zrzesza następujące organizacje:

 • ECEAT-Poland
 • Federacja Zielonych Grupa Krakowska
 • Fundacja na rzecz wspierania kultur alternatywnych i ekologicznych, Wolimierz
 • Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu, Orzysz
 • Kolskie Towarzystwo Przyrodnicze, Koło
 • Obywatelska Liga Ekologiczna – OLE
 • Obywatelski Ruch Ekologiczny, Łódź
 • Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra k. Bielska-Białej
 • Stowarzyszenie „Dziedzictwo Karpat”, Kraków
 • Stowarzyszenie „Eko-Idea”, Wrocław
 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”, Chojnice
 • Stowarzyszenie „Oś”, Augustów
 • Stowarzyszenie „Zielona Kultura”, Wrocław
 • Towarzystwo Ekologiczne „Ziemia Przede Wszystkim”, Poznań
 • Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Kraków
 • Towarzystwo Ochrony Przyrody „Ostoja”, Gorzyce
Czerwiec 2003 (6/108 2003) Nakład wyczerpany