DZIKIE ŻYCIE

Apel w sprawie zasad prowadzenia gospodarki leśnej w Karpatach w zakresie zapobiegania powodziom

Uczestnicy międzynarodowej konferencji „Lasy a powodzie – wpływ gospodarki leśnej w lasach karpackich na zjawisko powodzi”, zwracają się do rządów Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii z prośbą o podjęcie wspólnych działań w zasadach prowadzenia gospodarki w lasach Karpat w celu minimalizacji negatywnych skutków zjawisk powodziowych, w tym w szczególności o:


Fot. Dariusz Matusiak
Fot. Dariusz Matusiak

1. Zaniechanie zabudowy hydrotechnicznej rzek i potoków na terenach leśnych.
2. Opracowanie i wdrożenie wspólnych wytycznych prowadzenia gospodarki leśnej w Karpatach w celu minimalizacji negatywnych skutków powodzi m.in.:

 • wprowadzenia zakazu eksploatacji lasu wzdłuż cieków w strefie o szerokości odpowiadającej podwójnej wysokości drzewostanu (ok. 50 m);
 • całkowitego zaniechania gospodarowania w lasach łęgowych;
 • opracowania i wdrożenia strategii i metod gospodarowania w lasach ochronnych;
 • zastąpienia stosowania wielkopowierzchniowych zrębów zupełnych metodami zagospodarowania bliskimi naturze na stokach o nachyleniu większym niż 30 st.;
 • dostosowania składu gatunkowego i struktury drzewostanów w lasach górskich do siedliska;
 • pozostawienie przekształconych potoków w lasach do renaturalizacji;
 • zaniechania wykorzystywania potoków jako szlaków zrywkowych;
 • stosowania metod zrywki i transportu drewna, które nie powodują degradacji runa leśnego i erozji;
 • pozostawiania powalonych drzew na dnie lasu i w korytach potoków;
 • poprzedzania projektów budowy nowych dróg leśnych i systemów odwadniania oceną wpływu inwestycji na środowisko wykonywaną przez niezależnych ekspertów;
 • bezwzględnego zakazu eksploatacji i odwadniania torfowisk oraz odwadniania bagien i mokradeł; zakaz przekształcania ich w zbiorniki małej retencji.

3. Wdrożenie zintegrowanej gospodarki zlewniowej wg Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.
4. Pozostawienie teras zalewowych jako strefy buforowej bez zabudowy mieszkalnej.
5. Zakaz wyłączania terenów leśnych pod inwestycje dla narciarstwa i turystyki masowej.
6. Wprowadzenie zasady kompensacji utraty zdolności retencyjnych w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej.

Czerwiec 2003 (6/108 2003) Nakład wyczerpany