DZIKIE ŻYCIE

Forum Leśne bez starodrzewi

Grzegorz Majdak

Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot odmówiły przyjęcia zaproszenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na kolejne, czwarte już spotkanie przedstawicieli organizacji ekologicznych i leśników w ramach Forum Leśnego.

Spotkanie miało być poświęcone udziałowi Lasów Państwowych w Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000. Bezpośrednią przyczyną odmowy udziału w spotkaniu było wycofanie się LP z moratorium na wycinkę starodrzewi w Puszczy Białowieskiej, wprowadzonego w 1998 r. zarządzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zakaz prowadzenia wycinki we wszystkich drzewostanach stuletnich i starszych był wynikiem międzynarodowej kampanii, jaką Pracownia i inne stowarzyszenia prowadziły od lat, domagając się ochrony ostatniego naturalnego nizinnego mieszanego lasu Europy.

Zabezpieczenie losu starych drzew było podstawowym gwarantem przetrwania puszczańskich drzewostanów do czasu rozszerzenia parku narodowego na teren całej Puszczy. Jednak postulat dalszego obowiązywania moratorium, wnioskowany przez organizacje pozarządowe nie został uwzględniony w planach urządzeniowych dla nadleśnictw puszczańskich. Zamiast tego pojawiły się wyjaśnienia składane przez administrację leśną, które wskazywały, że wciąż lekceważąco traktuje się ochronę obszaru Puszczy zaliczonego przez UNESCO do Światowego Dziedzictwa Ludzkości.

Jakkolwiek więc sama idea Forum Leśnego będącego platformą wymiany informacji pomiędzy społecznym środowiskiem przyrodniczym i leśnikami oraz opiniowania różnorodnych działań zasługuje na uznanie, to jednak pozory konsultacji społecznych nas nie zadowalają, a wizja Puszczy Białowieskiej bez starodrzewi jest nie do przyjęcia.

mad

Czerwiec 2003 (6/108 2003) Nakład wyczerpany