DZIKIE ŻYCIE

Polski Klub Ekologiczny – „Rezerwaty przyrody Śląska Cieszyńskiego”

Jerzy Oszelda

Śląsk

Polski Klub Ekologiczny (koło w Ustroniu) wydał cenną publikację pt. „Rezerwaty przyrody Śląska Cieszyńskiego”. Zawiera ona opracowania dotyczące 12 rezerwatów przyrody Ziemi Cieszyńskiej. Mamy tu opisy rezerwatów leśnych (Stok Szyndzielni, Kopce, Czantoria, Skarpa Wiślicka, Morzyk, Zadni Gaj i Dolina Łańskiego Potoku), florystycznych (Lasek Miejski nad Puńcówką i Lasek Miejski nad Olzą), a także wodnego (Wisła), torfowiskowego (Rotuz) i krajobrazowego (Barania Góra).

Wielką zaletą książeczki jest fakt, że zamieszczono w niej aż 153 kolorowe fotografie flory i fauny opisywanych obszarów. Każdy rozdział opisuje jeden rezerwat i zawiera mapkę oraz następujące specyfikacje: typ rezerwatu, rok utworzenia, powierzchnia, położenie, charakter rezerwatu i cel utworzenia rezerwatu. Pozycja przeznaczona jest głównie dla przyrodników i turystów, ale sięgną po nią zapewne także przedstawiciele bardziej szczegółowych dyscyplin, jak dendrologia, ornitologia, hydrografia etc.

Publikację cechuje rzetelność naukowa powiązana z troską o kondycję natury. „Przedstawiając w skróconej formie rezerwaty przyrody polskiej części Śląska Cieszyńskiego, oddajemy jednocześnie te ostoje przyrody wszystkim Czytelnikom pod opiekę” – piszą we wstępie autorzy, Aleksander Dorda i Leon Mijal.

(sze)


Kolumna „Śląsk” jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Czerwiec 2003 (6/108 2003) Nakład wyczerpany