DZIKIE ŻYCIE

Apel w sprawie wilka Canis lupus w krajach karpackich

Uczestnicy międzynarodowej konferencji "Wilki w Karpatach" zwracają się do rządów Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Ukrainy z prośbą o podjęcie wspólnych działań na rzecz ochrony karpackiej populacji wilka, gatunku objętego Konwencją Berneńską.

Za najważniejsze zagrożenia dla stabilności populacji wilka uczestnicy konferencji uważają fragmentację środowisk, spowodowaną szybkim rozwojem infrastruktury drogowej, zabudową i szkodliwymi inwestycjami.

Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom proponujemy podjęcie transgranicznych działań i inicjatyw, wśród których najważniejsze to:

  1. Wyznaczenie i ochrona korytarzy migracyjnych, zapewniających ciągłość populacji wilka w całych Karpatach.
  2. Ustanowienie ochrony międzynarodowych ostoi tego gatunku.
  3. Zaprojektowanie wspólnej transgranicznej sieci obszarów chronionych NATURA 2000.
  4. Opracowanie i wdrożenie programów inwentaryzacji i monitoringu liczebności wilka we wszystkich krajach karpackich.