DZIKIE ŻYCIE

Chrońmy ostatnie puszcze Europy!

Czołowi naukowcy z 18 europejskich krajów podkreślają dziś pilną potrzebę zachowania ostatnich starodrzewów w Europie i zwracają się do Unii Europejskiej z apelem o wsparcie krajów akcesyjnych w ochronie ich leśnych skarbów. „Wezwanie naukowców do ochrony lasów w Europie” zostało podpisane przez 180 naukowców z Austrii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

„Naukowcy z całej Europy razem z WWF apelują o wsparcie finansowe dla skutecznej ochrony lasów w Europie – mówi Duncan Pollard, kierujący Europejskim Programem Leśnym WWF. – Jedna dwudziesta budżetu wydawanego obecnie w Unii Europejskiej na rolnictwo wystarczyłaby na ochronę najwartościowszych lasów Europy Wschodniej”.


Fot. Krzysztof Mazurkiewicz
Fot. Krzysztof Mazurkiewicz

Sygnatariusze apelu podkreślają, że istnienie dużych obszarów naturalnych lasów, jak na przykład położona na polsko-białoruskiej granicy Puszcza Białowieska, jest ostatnią szansą na zachowanie wiedzy o funkcjonowaniu europejskiej przyrody bez ingerencji człowieka. Ochrona tych terenów jest bardzo istotna z punktu widzenia interesów wszystkich Europejczyków. Stanowią one żywe laboratorium dla badań naukowych i pomnik przyrody w rodzaju europejskiego odpowiednika Yellowstone. Aby to osiągnąć, Unia Europejska powinna zapewnić długoterminowe finansowanie w formie funduszu na rzecz obszarów chronionych, współpracę oraz tworzenie warunków polityczno-ekonomicznych sprzyjających ochronie przyrody.

Według WWF, jedynie 2-3% użytków leśnych w Europie może zostać zaliczone do lasów względnie naturalnych. Jednakże Europa Wschodnia nadal ma duże zasoby dziewiczych lasów, które z reszty Europy praktycznie zniknęły. Przykładem mogą być tutaj lasy Karpat, gdzie udało się przetrwać znaczącym populacjom dużych drapieżników – wilkom i niedźwiedziom. Puszcza Białowieska, leżąca na pograniczu Polski i Białorusi, jest z kolei najcenniejszym pierwotnym kompleksem leśnym w Europie, a mimo to nie jest chroniona w wystarczającym stopniu. Przyszłoroczna akcesja kilku wschodnioeuropejskich krajów do Unii Europejskiej spowoduje dodatkowe zwiększenie presji człowieka na surowce naturalne. Pilne jest zatem podjęcie stanowczych działań w celu ochrony ostatnich starodrzewów na kontynencie.

„Ludziom wydaje się błędnie, że skoro drzewa rosną, to problemu nie ma. A przecież to w żadnym wypadku nie gwarantuje zachowania różnorodności biologicznej lasu. Przeciwnie, wraz ze zmniejszającą się powierzchnią naturalnych zasobów leśnych nieodwracalnie tracimy w Europie jej najważniejszy bank genetyczny – mówi Pollard. – Lasy są ostoją różnorodności biologicznej Europy. Porównywanie genetycznego bogactwa naturalnych lasów z zasobami monokultur to jak zestawienie tysięcy składników kuchni europejskich z owsianką”.

W apelu stwierdzono, że wycinka drzew, budowa dróg oraz brak skutecznej ochrony poważnie zagrażają niezwykłej różnorodności i bogactwu przyrody w Europie. Sieć obszarów chronionych jest niewystarczająca i brak w niej korytarzy ekologicznych, co w efekcie nie wystarcza do utrzymania populacji szczególnie ważnych gatunków chronionych w skali Europy, takich jak np. niedźwiedź brunatny. Naukowcy zwracają się do wszystkich rządów, aby zmniejszyły zagrożenia dla bioróżnorodności europejskich lasów i objęły ścisłą ochroną starodrzewy. Powinny również stworzyć spójną, reprezentatywną i funkcjonalną sieć dobrze chronionych obszarów leśnych (kategorie I do IV według międzynarodowej klasyfikacji IUCN), zwiększyć skuteczność zarządzania na terenach objętych ochroną, a także inwestować w badania nad ekologią lasu, ochroną różnorodności biologicznej i procesami naturalnymi w lasach.

Więcej informacji:
Robert Knysak – Kierownik Programu „Polskie Lasy” WWF Polska,
tel. 606 295 399, e-mail: rknysak@wwf.pl
Stefan Jakimiuk – Kierownik Projektu „Białowieski Park Narodowy” WWF Polska,
tel. 85 682 55 15 lub 606 856 777, e-mail: sjakimiuk@wwf.pl