DZIKIE ŻYCIE

Apel do Wojewody Pomorskiego o niedopuszczenie do zdegradowania rezerwatu „Dolina Chłapowska”

Zwracamy się do Pana o niedopuszczenie do zdegradowania przyrody rezerwatu „Dolina Chłapowska”, położonego w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, w północnej części Kępy Swarzewskiej. Liczymy na wydanie negatywnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Budowa hotelu z zapleczem konferencyjnym i odnową biologiczną wraz z parkiem nadziemnym i kortem tenisowym”.

Lokalizacja szesnastometrowego hotelu o powierzchni 3000 m2 w otulinie rezerwatu „Dolina Chłapowska” zniszczy bezpowrotnie wybitne, unikatowe w skali polskiego wybrzeża, walory krajobrazowe i przyrodnicze, a więc te wartości, dla których ochrony rezerwat został powołany. Ponadto budowa hotelu zagrozi stanowisku archeologicznemu, które jest objęte ochroną konserwatorską.

Ochroną rezerwatową objęto największy na wysoczyźnie Kępy Swarzewskiej wąwóz o długości powyżej 500 m, ze stromymi zboczami (do 40 stopni), z wychodniami iłów i węgla brunatnego. Krajobraz zboczy Wąwozu Chłapowskiego nawiązuje do fizjonomii muraw kserotermicznych. Do najcenniejszych przyrodniczo można zaliczyć zbiorowiska z żarnowcem miotlastym (Cytisus scoparius) oraz towarzyszące mu murawy napiaskowe i wrzosowiska. Ponadto występują tu najliczniejsze w NPK skupiska rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides), a także jałowców (Juniperus sp.) i głogów (Craiaegus sp.). W rezerwacie występują również: szczwół plamisty (Conium maculatum), wilżyna rozłogowa (Ononie repens), bażyna czarna (Empetrum nigrum), paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare) oraz bluszcz pospolity (Hedera helix). Wszystkie z tych gatunków zaliczamy do regionalnie rzadkich i zagrożonych.


Rezerwat Dolina Chłapowska. Fot. Radosław Ślusarczyk
Rezerwat Dolina Chłapowska. Fot. Radosław Ślusarczyk

Godny podkreślenia jest fakt, że rejon rezerwatu to jedno z nielicznych niezabudowanych fragmentów bałtyckiego wybrzeża. Dlatego, jako przedstawiciele organizacji ekologicznych, uważamy, że takim powinno pozostać, by cieszyć pięknem krajobrazu przyszłe pokolenia. To na naszych barkach spoczywa ciężar ochrony tego przepięknego zakątka naszej Ojczyzny. Dlatego zwracamy uwagę, że planowana inwestycja nie może powstać w tym miejscu, gdyż:

 1. Budowa hotelu spowoduje bezpowrotną degradację walorów przyrodniczych i krajobrazowych, które są podstawą utworzenia rezerwatu „Dolina Chłapowska”.
 2. Jest to teren Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, którego celem jest ochrona wartości krajobrazowych i przyrodniczych regionu.
 3. Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w otulinie rezerwatu „Dolina Chłapowska”, utworzonej dla zabezpieczenia rezerwatu przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Stanowi obszar, który nie może być miejscem lokalizacji jakichkolwiek inwestycji.
 4. Teren sklasyfikowano jako grunty rolne i nie jest przeznaczony pod zabudowę.
 5. Plany projektowe zakładają lokalizację obiektu w odległości kilkuset metrów od krawędzi zbocza i około 40 m od krawędzi skarpy, w strefie krawędziowej klifu oraz doliny erozyjnej. Na obszarze tym bardzo intensywnie zachodzą naturalne procesy erozji i abrazji. Teren ten nie powinien być miejscem lokowania tak dużej inwestycji budowlanej.
 6. Podjęcie robót ziemnych pod planowaną inwestycję, tj. wykopów pod podziemne garaże oraz baseny, może doprowadzić do uruchomienia procesów masowych, co w konsekwencji może spowodować katastrofę budowlaną.
 7. Ze względu na lokalizację inwestycji w otulinie istnieje bardzo duże zagrożenie, że podczas prowadzonych robót budowlanych dojdzie do zdegradowania rezerwatu, co zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jest niedopuszczalne.

Apel podpisały:

 • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Gdańska
 • Grupa Badawcza Ptaków Wodnych „Kuling”
 • Grupa Lokalna OTOP w Świeciu n. Wisłą
 • Obywatelska Liga Ekologiczna, Gdańsk
 • Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”
 • Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 • Stowarzyszenie Wrzeszczańskie Komitety Obywatelskie
 • Stowarzyszenie „Zielony Region”, Opole