Miesięcznik Dzikie Życie

9/147 2006 Wrzesień 2006

Dla ochrony Puszczy Białowieskiej

Radosław Szymczuk

21 lipca br. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Ewa Junczyk-Ziomecka wręczyła w Pałacu Prezydenckim 18 osobom decyzje Szefa Kancelarii RP. Na ich mocy osoby te zostały powołane w skład Zespołu Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. Przewodniczącym Zespołu wybrano prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego, Zastępcami Przewodniczącego zostali – prof. dr hab. Tomasz Wesołowski oraz dr inż. Bogdan Jaroszewicz, Sekretarzem Zespołu – Stefan Jakimiuk.

Zespół ma charakter interdyscyplinarny; reprezentowane są w nim wszystkie środowiska: naukowe, społeczne, ekologiczne i samorządowe. Jego trzon stanowią naukowcy specjalności nauk leśnych i biologicznych, profesorowie prawa i ekonomii ochrony środowiska, architekt i urbanista, osoba odpowiedzialna za sprawy dziedzictwa kulturowego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także przedstawiciel Lasów Państwowych i samorządu terytorialnego.

Ols w Puszczy Białowieskiej

Ols w Puszczy Białowieskiej. Fot. Ryszard Kulik

W skład Zespołu wchodzą: prof. dr hab. Marek Górski (prof. nauk prawnych, specjalność naukowa: prawo ochrony środowiska, europejskie prawo środowiska, prawo administracyjne); prof. dr hab. inż. Jerzy M. Gutowski (prof. nauk leśnych, specjalność: entomologia); prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska (prof. nauk biologicznych, specjalność: ekologia zwierząt i lasu, ochrona przyrody); prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski (prof. nauk leśnych, specjalność: ekologia zwierząt i lasu, ochrona przyrody); prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (prof. nauk leśnych; specjalność: ekologia, fitopatologia leśna, ochrona lasu); prof. dr hab. Tomasz Wesołowski (prof. biologii, specjalność: ekologia, etologia, ornitologia, zoologia); prof. dr hab. Jan Marek Wójcik (prof. nauk biologicznych, specjalność: biologia, genetyka populacyjna i ewolucja ssaków); prof. dr hab. Tomasz Żylicz (prof. ekonomii, specjalność: mikroekonomia, ekonomia ochrony środowiska); dr inż. Andrzej Tomasz Bobiec (dr nauk leśnych, specjalność: ekologia, ochrona przyrody); dr inż. Bogdan Jaroszewicz (dr nauk biologicznych, specjalność: ekologia, entomologia); dr inż. Andrzej Korbel (architekt i urbanista); mgr inż. Bolesław Bielicki (leśnik); mgr Stefan Jakimiuk (mgr biologii, Kierownik Projektu „Białowieski Park Narodowy” WWF Polska); mgr Krzysztof Niedziałkowski (mgr ekonomii i prawa, specjalność: prawne i ekonomiczne aspekty ochrony przyrody, doktorant Instytutu Studiów Społecznych UW); mgr inż. Paweł Pawlaczyk (mgr inż. gospodarki leśnej); mgr Mirosław Stepaniuk (mgr geografii, specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska, doktorant w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie); mgr inż. Janusz Zaleski (mgr ekonomii i mgr inż. leśnictwa; przedstawiciel Lasów Państwowych); Krzysztof Tołwiński (Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, przedstawiciel lokalnych władz).

W posiedzeniach Zespołu udział brać będzie również przedstawiciel Ministerstwa Środowiska – dr inż. Konrad Tomaszewski, Główny Analityk Lasów Państwowych, Wiceprzewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Przeglądu Prawa w Zakresie Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uwieńczeniem pracy Zespołu będzie nowa inicjatywa legislacyjna Prezydenta RP. Zadaniem prezydenckiego Zespołu jest wypracowanie najdoskonalszych rozwiązań przyrodniczo-społecznych dla tego obszaru, odpowiadających w sposób możliwie jak najlepszy interesom Puszczy i ludzi. Celem jest ochrona Puszczy, rozumiana jako umiejętność zachowania i racjonalnego wykorzystania dóbr przyrodniczych, z równoczesną stymulacją rozwoju lokalnych społeczności, korzystających z ich bliskości. Założenia te realizowane będą przy pełnym poszanowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zróżnicowania etnicznego i religijnego regionu Puszczy Białowieskiej.

W roku 2006 do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło ok. 10 tysięcy listów z kraju i zagranicy z prośbą, by Prezydent zajął się sprawą Puszczy Białowieskiej. 3 marca miał miejsce Dzień Światowej Solidarności dla Puszczy Białowieskiej, kiedy w kilkunastu miastach na całym świecie miały miejsce wydarzenia pod polskimi placówkami dyplomatycznymi. Cztery z nich zostały zorganizowane z inicjatywy członków i sympatyków Pracowni. W związku z tym w terenie oraz w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się łącznie kilkadziesiąt spotkań pracowników Biura Inicjatyw Społecznych w Kancelarii Prezydenta z przedstawicielami różnych środowisk – zaczynając od mieszkańców puszczańskich gmin, a kończąc na szczeblu ministerialnym. W ich efekcie Prezydent RP podjął decyzję o swoim zaangażowaniu w rozwiązanie niepokojących problemów Puszczy Białowieskiej, upoważniając minister Ewę Junczyk-Ziomecką i podległy jej zespół w Biurze Inicjatyw Społecznych do kontynuowania pracy w tej dziedzinie.

Zwracając się do zebranych, Prezydent RP powiedział m.in.: „Zdaję sobie sprawę, że nasza przyroda to jeden z naszych największych kapitałów. A perłą w koronie jest tutaj Puszcza Białowieska. Może jeszcze te perły są dwie czy trzy inne poza Puszczą... I trzeba się dziś zastanowić – przyszedł już na to czas – powiedziałbym, po okresie pewnego chaosu, po okresie różnego rodzaju bólów związanych z transformacją, żeby kwestię Białowieży w ten sposób uporządkować, aby z jednej strony nie naruszało to interesów mieszkańców tej części naszego kraju, ale z drugiej strony, by to wielkie dobro, jakim jest dla nas Puszcza, zostało w pełni zachowane. I myślę, że Państwo znajdziecie tutaj takie rozwiązanie, które właśnie temu będzie służyć... Jednocześnie deklaruję, że Kancelaria Prezydenta, reprezentowana tutaj przez Panią Minister Ewę Junczyk-Ziomecką i Panią Dyrektor Bożenę Opiołę, będzie Państwa w tych działaniach wspierać”.

Mamy nadzieję, że skład tego zespołu gwarantuje powstanie odpowiedniej strategii dla skutecznej ochrony Puszczy Białowieskiej.

Radosław Szymczuk