DZIKIE ŻYCIE

Apelujemy do Ministra Środowiska, by nie dopuścił do dewastacji przyrody Tatr

15 grudnia 2007 r. nastąpi oficjalne otwarcie zupełnie nowej kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch, która zimą będzie wwozić dwukrotnie więcej ludzi w serce Tatr.

Sprawa ochrony Tatr i rozbudowy kolei na Kasprowy Wierch stanowi precedens w skali kraju. Jest to największa inwestycja na terenie prawnie chronionym w Polsce (Tatrzański Park Narodowy, rezerwat ścisły, Światowy Rezerwat Biosfery, obszar Natura 2000), która została przeprowadzona bez zbadania jej wpływu na bezcenną przyrodę Tatr i żyjące tam kozice, świstaki oraz wiele innych gatunków roślin i zwierząt. Decyzje o rozbudowie kolei zostały podjęte uznaniowo, z pominięciem głosu społecznego (naukowców i organizacji ekologicznych), a co najważniejsze – z pominięciem prawa krajowego i UE. Co istotne, dwie decyzje podjęte przez poprzedniego ministra środowiska Jana Szyszko w sprawie rozbudowy kolei linowej, zostały uchylone przez sąd i uznane za bezprawne. Obecnie nadal toczą się postępowania przed krajowymi sądami, a przez Komisję Europejską rozpatrywana jest skarga organizacji ekologicznych.


Fot. Jerzy Zembrzuski
Fot. Jerzy Zembrzuski

Przed laty, w 1935 r., kiedy kolej została oddana do użytku, zaprotestowała cała Państwowa Rada Ochrony Przyrody, podając się do dymisji na czele z autorytetem światowej sławy, prof. Władysławem Szaferem.

Tatry są bezcenną wartością i dziedzictwem narodowym, które należy chronić na równi z Wawelem i Zamkiem Królewskim. Zaapeluj do Ministra Środowiska, prof. Macieja Nowickiego, aby podjął stosowne działania ochronne w sprawie kolei linowej na Kasprowy Wierch.

Treść apelu

Sz. P. Prof. Maciej Nowicki
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze
Apelujemy do Pana o:

 1. Zadbanie o nienaruszalność systemu przyrodniczego Tatr i poszanowanie ich narodowego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Tatry to jedyne góry o charakterze alpejskim w Europie Środkowo-Wschodniej między Kaukazem a Alpami. Charakteryzują się niespotykaną bioróżnorodnością – w ich niewielkim masywie występuje ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt, w tym dla ok. 1000 gatunków jest to jedyne miejsce występowania w Polsce (np. sosna limba), wiele z nich to endemity i relikty (np. kozica i świstak). W Tatrach żyją również duże drapieżniki: niedźwiedź, wilk i ryś, wytępione w Alpach już przed stu laty.
 2. Poszanowania prawa krajowego i Unii Europejskiej poprzez weryfikację decyzji podjętych przez poprzedniego ministra środowiska, Jana Szyszko, tym bardziej, że już dwie wydane przez niego decyzje zostały uchylone przez sąd i uznane za bezprawne. Obecnie, co niezwykle istotne, wciąż toczą się postępowania przed krajowymi sądami w sprawie kolei linowej na Kasprowy Wierch, a przez Komisję Europejską rozpatrywana jest skarga organizacji ekologicznych.
 3. Natychmiastowe ograniczenie przewozowości kolei linowej do maksymalnie 180 osób na godzinę po jej zmodernizowaniu. Podjęcie decyzji o zwiększeniu przewozowości do 360 osób/godz. było dokonane na zasadzie uznaniowej i nie miało żadnej podstawy merytorycznej i prawnej.
 4. Uwzględnienie opinii Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego (wskazującej na złamanie unijnych dyrektyw przy rozbudowie kolei linowej), by nie dopuścić do skandalu międzynarodowego, podobnego jak w sprawie Rospudy. Komisja Petycji wskazała, że istnieją podstawy do stwierdzenia, iż zwiększenie przepustowości kolei na Kasprowy Wierch może wywierać negatywne oddziaływanie na przyrodę Tatr.
 5. Uwzględnienie opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz niezależnych ekspertów, którzy poparli zasadność skargi organizacji ekologicznych do Unii Europejskiej ws. kolei linowej.
 6. Przeprowadzenie pełnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze. Dopiero na podstawie rzetelnie przeprowadzonej oceny wpływu inwestycji na przyrodę Tatr można wydać decyzję o możliwie maksymalnej przewozowości kolei linowej.

Tatry są bezcenną wartością i dziedzictwem narodowym, które należy chronić na równi z Wawelem i Zamkiem Królewskim. Od wielu lat ich najcenniejsze fragmenty są objęte najwyższą prawną formą ochrony. Od ponad stu lat Tatry są także symbolem i swoistym matecznikiem ochrony przyrody w Polsce. Lekceważenie dbałości o dziedzictwo przyrodnicze jest naganne w każdym miejscu, lecz w Tatrach nabiera ono dodatkowego negatywnego, złowrogiego wymiaru.

 • Greenpeace Polska
 • Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
 • Federacji Zielonych – Grupa Krakowska
 • „Magazyn Obywatel” i Instytut Spraw Obywatelskich
 • Sekcja Parków Narodowych Polskiego Klubu Ekologicznego
 • Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 • Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
 • Towarzystwo na Rzecz Ziemi