DZIKIE ŻYCIE

Stepy obwodu kijowskiego

Aleksy Wasyluk

W publikacji zostały zebrane aktualne informacje dotyczące rozmieszczenia fragmentów siedlisk łąkowo-stepowych w obwodzie kijowskim (Ukraina), ich wartości przyrodniczej, rzadkich gatunków flory i fauny. Przeanalizowane zostały także czynniki zagrażające obecnie tym resztkom stepu.

Autorzy zaproponowali oryginalną koncepcję wydzielenia kluczowych obszarów sieci ekologicznej stepu, koniecznych dla ochrony stepowych biotopów oraz sformułowali podstawy dla utworzenia szeregu obszarów prawnie chronionych. Książka będzie interesująca także dla polskich czytelników, jako że azonalne biotopy stepowe w obwodzie kijowskim są bardzo podobne do takich samych biotopów w Polsce. Stąd też wysnute przez autorów wnioski i analizy oraz oryginalne podejście metodyczne mogą być wykorzystane również przez przyrodników z Polski.

Publikacja została wydana przez Narodowe Centrum Ekologiczne Ukrainy (NCEU) przy wsparciu projektu „Inwentaryzacja i monitoring biotopów stepowych w obwodzie kijowskim”. Był on prowadzony w ramach ogólnego programu roboczego, realizowanego na podstawie Memorandum o współpracy Ukraina – Holandia 2007–2008. Książka jest pierwszą publikacją w serii „Ochronimy ukraińskie stepy”, którą to serię NCEU planuje kontynuować.

Pełny tekst książki można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej kampanii społecznej „Ochronimy ukraińskie stepy!” (pryroda.in.ua/step) lub zamówić przez Internet (niestety tylko w wersji elektronicznej).

Aleksy Wasyluk

Tłumaczenie: Krzysztof Wojciechowski

Parnikoza I., Wasyluk A., Inoziemcewa D., Kostiuszyn W., Miszta A., Niekrasowa O., Bałaszow I., Stepy obwodu kijowskiego: stan obecny i problemy ochrony, Seria: Ochronimy ukraińskie stepy, Narodowe Centrum Ekologiczne Ukrainy, Kijów 2009.