DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz, Grzegorz Bożek

Sukces Pracowni – nieudana próba udostępnienia nowych tras narciarskich w TPN

Przed zbliżającym się sezonem narciarskim dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Paweł Skawiński, ogłosił, że trasy narciarskie w okolicach Kasprowego Wierchu nie zostaną udostępnione tzw. freeride’owcom w rejonie Kasprowego Wierchu, gdyż wymaga to przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. – Ze względu na procedury nie jest realne udostępnienie nowych terenów dla narciarstwa podczas zbliżającego się sezonu narciarskiego – mówił Skawiński. Przyznał również, że wymagają one uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, zaś cała procedura jest długotrwała.

Ogłoszenie Dyrektora trzeba uznać za przyznanie racji obrońcom przyrody. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w lutym br. zgłosiła swoje zastrzeżenia wobec tego projektu, wskazując na próbę ominięcia prawa przez dyrekcję Parku.

Władze TPN-u w ubiegłym sezonie narciarskim wyszły z propozycją utworzenia tras narciarskich dla freeride’u, czyli narciarstwa poza trasami. Proponowano udostępnienie freeride’owcom 40 ha na zboczach dwóch szczytów znajdujących się po obu stronach Kasprowego Wierchu – Pośrednim Goryczkowym Wierchu na zachodzie i Beskidzie na wschodzie. Udostępnienie tych terenów dla freeride’ów zwiększyłoby obszar przeznaczony dla narciarzy o 64,5% terenów znajdujących się pod ochroną ścisłą oraz objętych siecią Natura 2000.

Dyrekcja TPN utrzymywała, że udostępnienie nowych tras narciarskich nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a jedynie przeprowadzenia „Analizy oddziaływania na obszar Natura 2000”. Analizę taką opracowano, a nawet poddano ją konsultacjom społecznym, które nie były dla parku zobowiązujące.

Pracownia poddała tę dokumentację szczegółowej weryfikacji i wykazała, że opracowanie zawiera szereg błędów merytorycznych, formalnych i prawnych (uwagi i wnioski do analizy dla narciarstwa pozatrasowego). Wskazano, że wydanie samego zarządzenia w sprawie zadań ochronnych wymaga przeprowadzenia najpierw strategicznej oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Wymogi te dotyczą również sytuacji, gdy dochodzi do nowelizacji takiego zarządzenia, zaś udostępnienie dodatkowych terenów dla narciarstwa nastąpiłoby w drodze nowelizacji zarządzenia w sprawie zadań ochronnych. W toku konsultacji społecznych Pracownia przedstawiła istniejące uwarunkowania prawne i wynikające z nich obowiązki, tj. przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia z RDOŚ oraz konsultacje społeczne.

Organizacje pozarządowe apelują o utworzenie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie BPN

28 wiodących organizacji przyrodniczych zaapelowało do ministra środowiska prof. Andrzeja Kraszewskiego o utworzenie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego.

Otulina BPN zajmuje 31 km2. Powinna pełnić funkcję buforu chroniącego przyrodę Parku przed negatywnym wpływem działalności człowieka, tymczasem na jej terenie odbywają się regularne polowania. Na obszarze całej Puszczy Białowieskiej w sezonie łowieckim 2010/2011 zaplanowano odstrzał ponad 700 zwierząt. Polowania odbywają się tuż poza granicami parku, zwierzęta zwabiane na nęciskach zabijane są po przekroczeniu tych granic, a nawet dobijane i patroszone na terenie samego parku – taki incydent zdarzył się w 2008 roku. Nadmierne odstrzały zwierząt kopytnych mają niebagatelny wpływ na stan populacji dużych drapieżników, jak wilk czy ryś.

Działania na rzecz utworzenia strefy ochronnej zwierzyny łownej w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego sięgają 2008 roku, kiedy to dyrekcja BPN wystąpiła z takim wnioskiem do ówczesnego ministra środowiska, prof. Macieja Nowickiego.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia dyrekcja Parku podkreśliła, iż ambony umieszczone wzdłuż granic BPN (w 2008 r. wiele z nich zlikwidowano) i otuliny w dolinie rzeki Narewka, uniemożliwiają zwierzętom dostęp do wody, położone są w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc rozrodu wilka i chronionych gatunków ptaków, wymagających ochrony strefowej w okresie rozrodu, a co więcej – okres lęgowy tych gatunków ptaków pokrywa się z sezonem polowań. Projekt rozporządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Państwową Radę Ochrony Przyrody oraz Radę Naukową BPN.

Po dwóch latach starań środowisk przyrodniczych o utworzenie strefy ochronnej zwierząt łownych, po 16 latach od powstania „Projektu utworzenia Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej”, gdzie przewidywano objęcie statusem parku narodowego całej polskiej części Puszczy Białowieskiej, minister środowiska odpowiada na apel środowisk ekologicznych, że tworzenie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Parku nie wydaje się celowe. Prace związane z tym zagadnieniem zostaną podjęte niezwłocznie po zakończeniu procesu powiększania Białowieskiego Parku Narodowego, kiedy to będzie możliwe utworzenie strefy ochronnej w nowych granicach otuliny Parku. Panie ministrze, jak długo można zwlekać z decyzją wymagającą jednego podpisu? Kolejne 16 lat prób powiększenia Parku?

Zimowa olimpiada pod Tatrami w 2022 r.?

W Zakopanem po raz kolejny lansowany jest pomysł zorganizowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich – w 2022 roku. Pod koniec lat 90. Polska bezskutecznie starała się o organizację Igrzysk w 2006 r. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wystosowała wtedy antyolimpijski „Apel o opamiętanie”, który podpisali przedstawiciele polskiej nauki i kultury.

Obecnie Polski Komitet Olimpijski planuje zorganizowanie igrzysk we współpracy ze słowackim parterem. Wstępne rozmowy przeprowadzono wiosną. Zwolennikami tego przedsięwzięcia są burmistrz Zakopanego Janusz Majcher oraz prezes stowarzyszenia ds. turystyki miasta Wysokie Tatry Peter Chudy, zainteresowanie wykazuje także Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie tygodnika „Newsweek”, 74% respondentów popiera pomysł igrzysk olimpijskich w Zakopanem, grupą badaną było 800 rodzimych internautów.

(„Newsweek”)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz, Grzegorz Bożek