DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz, Alina Kula

Inicjatywa Ustawodawcza – oddajcie parki narodowi

28 sierpnia bielskie grupy Graffiti Grrrls oraz 3 fala, w trakcie imprezy muzyczno-artystycznej w Klubie Regeneracja stworzyły na ścianach lokalu graffiti pod hasłem NIECH NAS PUSZCZA NIE OPUSZCZA. Powstaniu graffiti towarzyszyło zbieranie podpisów pod projektem ustawy obywatelskiej, mającym na celu zmiany w ustawie o ochronie przyrody, w szczególności w punkcie uzależniającym powstanie i poszerzenie parków narodowych od zgody samorządów lokalnych.

Bielska akcja i inne, które mają miejsce od początku sierpnia, jak medialna akcja Greenpeace na dachu Ministerstwa Środowiska, to próby zwrócenia uwagi na problem hamowania przez samorządy lokalne prób poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego, a także powołanie nowych parków narodowych, np. Turnickiego, Jurajskiego czy Mazurskiego. We wszystkich tych przypadkach samorządy lokalne, korzystając z ustawowego prawa weta, blokują objęcie ochroną wartościowych przyrodniczo, unikatowych terenów, będących własnością Skarbu Państwa, czyli wszystkich Polaków.

Na potrzeby inicjatywy ustawodawczej powstał Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, w skład którego weszło szereg organizacji pozarządowych, naukowców, dziennikarzy, prawników.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, wraz z uzasadnieniem, jest dostępny na stronie internetowej Pracowni. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Państwową Radę Ochrony Przyrody. Oddaje kompetencje tworzenia obiektów o najwyższej formie ochrony, czyli parków narodowych, najwyższym władzom krajowym, a Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, samorządom lokalnym, przedstawicielom społeczeństwa, czyli organizacjom pozarządowym – prawo zaopiniowania. Nakazuje również ministrowi właściwemu do spraw środowiska zasięgnięcie opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody przed podjęciem decyzji o odwołaniu dyrektora parku.

Zbieranie podpisów pod projektem ustawy obywatelskiej trwa od 13 sierpnia przez 3 miesiące. Apelujemy do wszystkich, którym ochrona przyrody w Polsce nie jest obojętna, o włączenie się w tę akcję. Jej powodzenie będzie miało ogromne znaczenie dla ochrony ostatniej prapuszczy w Europie – Puszczy Białowieskiej, a także Puszczy Piskiej na Mazurach czy Lasów Arłamowskich na Pogórzu Przemyskim.

Polska w czołówce emisji dwutlenku węgla pochodzącego z torfowisk

Polska zajmuje 11 miejsce na świecie wśród krajów emitujących najwięcej CO2 do atmosfery. Rocznie nasz kraj jest źródłem 0,18 mld ton tego gazu. Po długoletnim sporze z Komisją Europejską, przyznała ona Polsce limit na darmową emisję CO2 w wysokości 208 mln ton rocznie. Limit ten w sytuacji kryzysu gospodarczego okazał się wystarczający. Obecnie Polska dysponuje nadwyżkami praw do emisji CO2 w wysokości 550 mln ton, po sprzedaniu których teoretycznie może zarobić 8 mld euro.

Oprócz „zaszczytnego” miejsca w czołówce emiterów dwutlenku węgla z przemysłu, jesteśmy w pierwszej dziesiątce krajów emitujących dwutlenek węgla ze zdegradowanych torfowisk. Degradacja torfowisk, spowodowana niewłaściwymi stosunkami wodnymi, przyczynia się do uwalniania 24 mln ton dwutlenku węgla rocznie. Po odwodnieniu złóż torfowych następuje bezpłomieniowe spalanie się pokładów torfu, któremu towarzyszy właśnie uwalnianie CO2 do atmosfery.

Ilość dwutlenku węgla pochodzącego ze zdegradowanych torfowisk stanowi prawie 10% rocznego limitu na emisje tego gazu cieplarnianego.

Liczenie gęsi i żurawi w Parku Narodowym Ujście Warty

Odbyło się pierwsze jesienne liczenie gęsi i żurawi w Parku Narodowym Ujście Warty. Naliczono ponad 1000 żurawi i 7,5 tys. osobników gęsi gęgawy. Liczba żurawi jest niższa niż w poprzednich latach, co pracownicy parku tłumaczą wysokim poziomem wody na terenie zalewowym, gdzie ptaki zazwyczaj nocują. PN Ujście Warty stanowi ważny przystanek podczas wędrówek tych gatunków ptaków.

Liczenie odbywa się świtem, zanim ptaki wylatują na żerowiska poza obszar parku.

Żuraw jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą, gęś gęgawa jest na liście gatunków łownych, w województwie lubuskim można na nią polować od 1 września do 31 stycznia.

(PAP)

Koślaczek stożkowaty na liście gatunków chronionych

Koślaczek stożkowaty (Anacamptis piramidalis) to bylina z rodziny storczykowatych, występująca na łąkach trzęślicowych i ciepłolubnych murawach napiaskowych. W Polsce został uznany za gatunek wymarły, jednak w zeszłym roku odkryto jego stanowisko w województwie zachodniopomorskim. Jako gatunek wymarły nie widniał na liście gatunków chronionych.

Na wniosek Klubu Przyrodników koślaczek został objęty ochroną gatunkową na czas określony do 31.12.2013, po tym czasie członkowie Klubu mają nadzieję, że zostanie on wpisany na ogólnokrajową listę gatunków chronionych.

(Klub Przyrodników)

Opracowanie: Alina Kula, Karina Nowicka-Kudłacz