DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Komisja Europejska ostrzega Polskę

Komisja Europejska wystosowała do Polski „pierwsze formalne ostrzeżenie” w sprawie „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”, zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów z 9 sierpnia 2011 r..

KE zarzuca Polsce, że dokument narusza dyrektywę o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (dyrektywa SEA), Ramową Dyrektywę Wodną i Dyrektywę Siedliskową. Polska musi w ciągu dwóch miesięcy odpowiedzieć Komisji na zarzuty. Jeżeli odpowiedź nie usatysfakcjonuje Komisji, nastąpią kolejne etapy procedury, które mogą zakończyć się oddaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.


Fot. iks_berto, flickr.com/photos/iks_berto/7395443462/
Fot. iks_berto, flickr.com/photos/iks_berto/7395443462/

W opinii Klubu Przyrodników strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla tego programu nie była zgodna z wymogami dyrektywy SEA. Realizacja Programu uniemożliwi skuteczne wdrożenie planu gospodarowania wodami (uniemożliwi w wielu przypadkach osiągnięcie celów środowiskowych dla wód) oraz będzie powodowała znaczące negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000.

(Klub Przyrodników)

Nowa ustawa o nasiennictwie uchwalona przez sejm

9 listopada 2012 r. niewielką przewagą głosów sejm uchwalił ustawę o nasiennictwie. Prezydencki projekt ustawy po I czytaniu w marcu 2012 r. został skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W marcu 2012 r. wpłynęło stanowisko rządu w którym podnoszono kwestie niezgodności prezydenckiego projektu ustawy z prawem europejskim i wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. (sygn. C-165/08), ze względu na zakaz w projekcie ustawy rejestracji odmian genetycznie modyfikowanych oraz zakaz obrotu materiałem siewnym tych odmian. W trakcie 25 posiedzenia sejmu posłowie opozycji przedstawili swoje zarzuty: wskazywali na modyfikację prezydenckiego projektu ustawy w trakcie prac w komisjach, gdzie usunięto zapisy gwarantujące zablokowanie obrotu i rejestrowania nasion GMO, a także zakwestionowali konieczność wprowadzenia takiego zakazu odrębnym rozporządzeniem (jest to koncepcja koalicji rządzącej na zablokowanie nasion GMO). Inne kraje europejskie wprowadziły zakaz w oparciu o klauzulę bezpieczeństwa zawartą w dyrektywie nr 2001/18.

(sejm.gov.pl)

Nowe siedliskowe obszary Natura 2000

Pod koniec października 2012 r. rząd zatwierdził nowe obszary siedliskowe Natura 2000 oraz zmianę granic istniejących obszarów.

Uzupełnienie listy obszarów naturowych zostało podyktowane koniecznością spełnienia wymagań Bałtyckiego Seminarium Biogeograficznego z 2009 r. i Bilateralnego Seminarium Biogeograficznego z 2010 r. Przeprowadzone zmiany nie zostały na razie ujawnione opinii publicznej przez Ministerstwo Środowiska oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

(Klub Przyrodników)

Opinia Polskiej Akademii Nauk w sprawie gazu łupkowego

Polska Akademia Nauk, Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi w opinii z dnia 17.10.2012 r. wyraziła swoje stanowisko odnośnie do rozbudzanych przez polityków i media nadziei Polaków na korzyści z wydobycia gazów z łupków.

Komitet PAN podkreśla, że w przedstawionych ekspertyzach i opiniach podawane są domniemane ilości gazu z łupków, a nie potwierdzone, dlatego na obecnym etapie szacowane ilości gazu nie mogą być podstawą dla oceny ich rzeczywistego znaczenia gospodarczego. Co więcej brak obecnie jakichkolwiek podstaw do oszacowania zasobów przemysłowych gazu z łupków, czyli takich, których wydobycie może być ekonomicznie uzasadnione.

Komitet podkreśla konieczność zajęcia terenu dla prowadzenia prac wydobywczych za pomocą wielu otworów, zagrożenia środowiskowe uważa za nieuzasadnione, a jedyne zmiany, na które wskazuje, to zmiany krajobrazowe. Opinia dotycząca zagrożeń środowiskowych zaskakuje m.in. w świetle wywiadu z eurodeputowanym José Bové na łamach „Zielonych Wiadomości”, francuskim działaczem, który walczył o wprowadzenie moratorium na wydobycie gazu z łupków we Francji. Powołuje się on na badania amerykańskie, kanadyjskie i francuskie, z których wynika, że wydobyciu gazu z łupków towarzyszy problem wody, zanieczyszczeń, emisji gazów cieplarnianych (6–8% gazu to metan przedostający się do atmosfery), wstrząsów tektonicznych związanych z wierceniami i technologią szczelinowania.

(ekologia.pl, zielonewiadomosci.pl)

Street artowa trasa Genetycznie Molestowane Organizmy

Street-artyści zorganizowali wydarzenia artystyczne wymierzone w uprawy GMO. W 26 miastach w Polsce tworzyli murale ANTY GMO, które miały uświadomić, że szkody z wprowadzenia GMO są złożone, generują problemy społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Formą przekazu organizatorzy chcieli dotrzeć do szerszego grona odbiorców oraz zwrócić uwagę, że z uprawami GMO wiążą się nie tylko problemy zdrowotne. Obecnie trwają starania o wydanie albumu podsumowującego to wydarzenie.

(alert-box.org)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz