DZIKIE ŻYCIE

Rezolucja IV Ukraińsko-Polskiej Szkoły Ochrony Przyrody

Miesięcznik Dzikie Życie

Uczestnicy IV Ukraińsko-Polskiej Szkoły Ochrony Przyrody stoją na stanowisku, że ideę Szkoły należy kontynuować i rozwijać. Jednocześnie deklarują cykliczne jej organizowanie w kolejnych latach.

Uczestnicy Szkoły uważają za zasadne:

  • Sprzyjać propagowaniu idei ochrony absolutnej w Europie.
  • Domagać się prawnego zakazu wszelkich działań regulacyjnych (odstrzału i dokarmiania zwierząt, koszenia, wypasu, cięć sanitarnych, zmian reżimu wodnego, itp.) oraz udostępniania w celach turystycznych, sportowych i rekreacyjnych obszarów i stref ochrony ścisłej zapowiedników, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych na terenie Ukrainy, Polski, Białorusi i Rosji.
  • Dążyć do dostosowania w polskiej ustawie o ochronie przyrody pojęcia ochrony ścisłej do wytycznych IUCN dla kategorii Ia obszarów chronionych.
  • Uzupełnić polską ustawę o ochronie przyrody o zapis mówiący o tym, że tworzenie obszarów ochrony ścisłej w parkach narodowych jest obligatoryjne, oraz uzupełnić o punkt mówiący o możliwości tworzenia obszarów ochrony ścisłej w parkach krajobrazowych.
  • Zakazać prawnie likwidacji, zmniejszania powierzchni oraz zmiany położenia obszarów lub stref ochrony ścisłej parku narodowego. Zmiana granic obszaru lub strefy ochrony ścisłej jest dopuszczalna tylko w przypadku ich powiększenia.
  • Stać na stanowisku, że udostępnianie parku na potrzeby turystyki jest sprzeczne z celem zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów, dla którego tworzy się parki narodowe.
  • Dążyć do objęcia ochroną gatunkową wilka w Ukrainie i Białorusi, zaś w pierwszej kolejności zabiegać o utworzenie strefy wolnej od polowań przy granicy z Polską na wzór istniejącej strefy na terenie Słowacji przy granicy z Czechami.
  • Włączyć do międzynarodowej koalicji na rzecz ochrony dużych drapieżników organizacje z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Celem koalicji jest ochrona gatunkowa i zachowanie siedlisk dużych drapieżników, popularyzacja wiedzy o ich znaczeniu w ekosystemie oraz budowa pozytywnego wizerunku tych gatunków w społeczeństwie.
  • Zarekomendować stronie ukraińskiej, aby w procesie integracji z Unią Europejską zadbała o zachowanie statusu krajowego systemu obszarów chronionych, a w szczególności zapowiedników jako unikatowej w skali świata formy ścisłej ochrony przyrody.
  • Popularyzować spuściznę klasyków ochrony przyrody – Grigorija Kożewnikowa, Aldo Leopolda, Jana Gwalberta Pawlikowskiego, Władysława Szafera i Feliksa Sztilmarka.

Bystra, 14.12.2014