DZIKIE ŻYCIE

Konsultacje planu urządzenia lasu

Mariusz Waszkiewicz

4 sierpnia 1997 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał zarządzenie nr 23 w sprawie konsultowania z samorządami terytorialnymi i lokalnymi organizacjami społecznymi przedsięwzięć z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody, projektowanych dla nadleśnictwa w planie urządzenia lasu (ZU/OR-7019-13/97).

Konsultacje takie ma obowiązek przeprowadzić dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych rozpatrując wnioski i uwagi konsultantów podczas obrad dwóch wspólnych komisji techniczno-gospodarczych. Przedmiotem konsultacji są w szczególności:

1/ zagadnienia dotyczące uznawania obszarów leśnych za szczególnie cenne ze względów przyrodniczych i społecznych oraz zasad ich ochrony,

2/ zasady ochrony lasu przed pożarami oraz przed oddziaływaniem zewnętrznych czynników szkodotwórczych, w tym zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego i komunalnego, nadmiernej penetracji lasów i ich zaśmiecania, szkodliwych form zbioru płodów runa leśnego,

3/ zasady zagospodarowania turystycznego w lasach,

4/ zasady gospodarki wodnej w lasach, w tym: ujęcia wodne, zakłócenia stosunków wodnych, ochrona zasobów wodnych,

5/ wspólne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, w tym: edukacja ekologiczna, zalesienia gruntów porolnych, zadrzewienia, doskonalenie systemów grzewczych, utylizacja odpadów, odbudowa małej retencji, melioracje wodne itp.,

6/ zagadnienia, szkód powodowanych w lasach i uprawach rolnych przez zwierzynę,

7/ zagadnienia udziału gospodarki leśnej w lokalnym rozwoju gospodarczym.

W celu tych konsultacji dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych ma obowiązek zaprosić zarządy gmin, na terenie których położone są lasy nadleśnictwa oraz znane lokalne organizacje społeczne do współuczestnictwa w obradach I oraz II Komisji Techniczno-Gospodarczej (KTG).

Zaproszenie takie należy sformułować z uwzględnieniem następujących zasad:

1/ adresowane imiennie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub prezesa organizacji społecznej,

2/ wyszczególnienie celu i przedmiotu konsultacji,

3/ podanie daty i miejsca obrad, nazwiska przewodniczącego, godziny rozpoczęcia oraz przewidywanej godziny zakończenia posiedzenia,

4/ podanie przewidywanego trybu obrad, w tym trybu zgłaszania wniosków oraz przyjętego sposobu ich rozstrzygania,

5/ załączenie krótkiej informacji o nadleśnictwie,

6/ poinformowanie, że w wyniku obrad będzie sporządzony protokół ustaleń komisji, którego kopia zostanie przesłana odpowiednio: wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub prezesowi organizacji społecznej.

Ewentualne wnioski lub zastrzeżenia, uczestniczącego w obradach przedstawiciela zarządu gminy lub organizacji społecznej rozstrzyga przewodniczący KTG w sposób, który powinien być podany do wiadomości konsultantów przed rozpoczęciem obrad. Do wpisywania opinii członków społeczności lokalnej należy przygotować specjalny tom planu urządzenia lasu zatytułowany „Materiały dotyczące konsultowania projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa… na lata…”.

Po opracowaniu końcowej redakcji projektu planu urządzenia lasu podlegać ma on wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 14 dni w siedzibie nadleśnictwa. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o wyłożeniu planu powinien poinformować w lokalnej prasie podając cel jego wyłożenia, tryb wyrażania opinii oraz sposób rozstrzygania ewentualnych zastrzeżeń do projektu. Ogłoszenie powinno się ukazać co najmniej 7 dni przed terminem wyłożenia, a w nadleśnictwie należy ustalić – w okresie wyłożenia – stałe dyżury osób upoważnionych do udzielania wszelkich informacji w sprawie planowania Urządzeniowego. W trakcie wyłożenia projektu planu urządzenia lasu do publicznego wglądu każdy mieszkaniec społeczności lokalnej może wpisać – do specjalnie przygotowanego tomu tego planu – swoją opinię na temat projektowanych przedsięwzięć z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody. Jeżeli opinia ta ma charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie planu urządzenia lasu, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych obowiązany jest udzielić stosownej odpowiedzi na zastrzeżenie w terminie do 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi są ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu. Kopie odpowiedzi dołącza się do tomu planu w którym wpisane było zastrzeżenie. Tom ten stanowi załącznik do wniosku o zatwierdzenie planu urządzenia lasu, a po zatwierdzeniu planu udostępniany jest w nadleśnictwie na życzenie zainteresowanych osób lub instytucji. .

Powyższe zarządzenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich tych nadleśnictw, dla których Komisje, Techniczno-Gospodarcze do planu urządzenia lasu odbędą się po dniu 1 stycznia 1998 r.

Mariusz Waszkiewicz

Czerwiec 1998 (6/48 1998) Nakład wyczerpany